Säännöt

 

KOLUNSARAN SUKUSEURA RY

Merkitty rekisteriin 07.05.1992, rekisterinumero 156.401, Sääntömuutos rekisteröity 03.09.2012

                                       

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

 

I   YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS

 

1 §

Yhdistyksen nimi on Kolunsaran Sukuseura r.y., kotipaikka Ähtärin kaupunki ja toimialue koko maa. Yhdistystä kutsutaan jäljempänä Sukuseuraksi.

Sukuseuran tarkoituksena on selvittää suvun vaiheita ja historiaa, vaalia suvun perinteitä ja edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta jäsentensä keskuudessa.

Sukuseura pyrkii toteuttamaan tarkoituksiaan

-       järjestämällä yhteisiä kokouksia, sukupäiviä, retkeilyjä ja muita seuran toimintaan liittyviä tilaisuuksia,

-        keräämällä ja arkistoimalla sukua koskevaa tietoutta, 

-       selvittämällä ja auttamalla suvun jäseniä selvittämään suvun vaiheita sekä saattamalla tutkimustyön tulokset jäsenten tietoon,

-       harjoittamalla Sukuseuran tarkoitusperiä edistävää julkaisutoimintaa

II   SUKUSEURAN JÄSENET

Sukuseuran jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen 18 vuotta täyttänyt henkilö, joka isän tai äidin puolelta on sukuun kuuluva tai joka avioliiton kautta on siihen liittynyt.

Sukuseuraan pyrkivän on ilmoittauduttava Sukuseuran hallitukselle, joka päättää jäseneksi ottamisesta.

Jäsenen, joka haluaa erota Sukuseurasta, on ilmoitettava siitä kirjallisesti Sukuseuran hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka Sukuseuran kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Sukuseuran jäsenen tulee suorittaa varsinaisen sukukokouksen vahvistama varsinaisten sukukokousten väliseltä ajalta maksettava jäsenmaksu. Sukuseuran ainaisjäseneksi jäsen tulee hallituksen hyväksynnällä ja suorittamalla jäsenmaksun viisinkertaisena.

Mikäli jäsen ei ole suorittanut jäsenmaksuaan 6 kuukauden kuluttua sen erääntymisestä voi Sukuseuran hallitus katsoa jäsenen eronneeksi Sukuseurasta.

Sukuseuran jäsenen alle 18-vuotiaat lapset voivat liittyä Sukuseuraan nuorisojäseninä, jotka ovat vapaat jäsenmaksusta ja joilla ei ole äänioikeutta Sukuseuran kokouksissa.

Hallituksen esityksestä sukukokous voi kutsua Sukuseuran kunniajäseneksi henkilön, joka on erityisesti ansioitunut Sukuseuran toiminnassa. Kunniajäsen on vapaa jäsenmaksusta.

Sukuseuran jäsenistä tulee hallituksen pitää jäsenluetteloa.

III   SUKUSEURAN HALLITUS

10§

Sukuseuran asioita hoitaa hallitus, joka valitaan varsinaisessa sukukokouksessa.  Hallitukseen kuuluu vähintään kuusi ja enintään yhdeksän jäsentä. Hallituksen toimikausi alkaa sukukokousta seuraavan kalenterivuoden alkaessa ja jatkuu kolme vuotta.  Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan tai ulkopuolelta Sukuseuran sihteerin, rahastonhoitajan ja muut mahdolliset toimihenkilöt.

Hallitus on päätösvaltainen, kun Sukuseuran puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään kaksi muuta jäsentä, jos hallituksen jäsenmäärä on kuusi tai vähintään neljä muuta jäsentä, jos jäsenmäärä on kuutta suurempi, on saapuvilla. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan  ääni.

Hallituksen kokouksista on pidettävä päätöspöytäkirjaa.

11§

Hallitus voi keskuudestaan tai muista Sukuseuran jäsenistä asettaa avukseen työryhmiä erityisten tehtävien hoitamista  varten

12§

Sukuseuran nimen kirjoittavat Sukuseuran hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja, kaksi aina yhdessä.

13§

Sukuseura voi toimintaansa tukemista varten ottaa vastaan testamentattua tai lahjoitettua omaisuutta, perustaa rahastoja sekä asianomaisella luvalla järjestää keräyksiä ja arpajaisia. Sukuseura voi myös omistaa toimintansa kannalta tarpeellisia kiinteistöjä.

IV   SUKUSEURAN TILIT

14§

Sukuseuran tilit päätetään kalenterivuosittain. Ne on annettava toiminnantarkastajille tarkastettaviksi viimeistään seuraavan maaliskuun kuluessa.

Toiminnantarkastajien lausunto tilien ja seuran hallinnon tarkastuksesta on annettava hallitukselle viimeistään seuraavan huhtikuun aikana

V   SUKUSEURAN KOKOUKSET

15§

Sukuseuran  varsinainen sukukokous pidetään hallituksen kutsusta sen määräämässä paikassa ja aikana sukukokouskausittain, joka kolmas vuosi,  touko - syyskuun kuluessa. Kokouksesta on ilmoitettava Sukuseuran jäsenille vähintään neljä viikkoa aikaisemmin kutsulla, joka on julkaistu sanomalehdissä tai annettu tiedoksi kirjeellä.

Ylimääräiseen sukukokoukseen kutsutaan Sukuseuran jäsenet hallituksen toimesta sanomalehti-ilmoituksella tai kirjeellä vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta.

16§

Sukukokoukselle valitaan puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Kokouksessa todetaan sen laillisuus.

Varsinaisessa sukukokouksessa päätetään seuraavista asioista:

1)    esitetään kolmen sukukokousta edeltäneen vuoden toimintakertomukset

2)    esitetään kolmen sukukokousta edeltäneen vuoden tilit  ja toiminnantarkastajien niistä antamat lausunnot, päätetään tilinpäätösten vahvistamisesta sekä päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille,

3)    vahvistetaan hallituksen laatima seuraavan sukukokouskauden toimintasuunnitelma ja talousarvio,

4)    päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä (6-9 jäsentä) ja valitaan hallituksen jäsenet ,

5)    valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa tarkastamaan seuraavan sukukokouskauden tilejä ja Sukuseuran hallintoa,

6)    päätetään jäsenmaksusta seuraavaksi sukukokouskaudeksi, sekä

7)    päätetään muista kokouskutsussa mainituista asioista.

17§

Sukukokouksessa on nuorisojäseniä lukuun ottamatta jokaisella Sukuseuran läsnä olevalla jäsenellä, joka on suorittanut viimeksi erääntyneen jäsenmaksunsa, yhtäläinen äänioikeus.

Kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jonka hyväksi useimmat äänet on annettu, ellei näissä säännöissä edellytetä määräenemmistöä. Jos äänet menevät tasan, voittaa se mielipide, jonka puolesta kokouksen puheenjohtaja on äänestänyt. Äänten ollessa vaaleissa tasan määrätään tulos arvalla.

VI   SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA SUKUSEURAN PURKAMINEN

18§

Päätös sääntöjen muuttamisesta tai Sukuseuran purkamisesta voidaan tehdä vain, jos siitä on kokouskutsussa ilmoitettu.

Päätös  sääntöjen muuttamisesta edellyttää, että sitä on kannattanut vähintään kaksi kolmannesta äänestyksessä annetuista äänistä. Sukuseuran purkamista koskevan päätöksen tekemiseen vaaditaan sama äänten enemmistö kahdessa peräkkäisessä Sukuseuran kokouksessa, jotka pidetään vähintään kahden kuukauden väliajoin.

19§

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

20§

Jos Sukuseura päätetään purkaa on viimeisessä sukukokouksessa päätettävä Sukuseuran omaisuuden käyttämisestä Sukuseuran tarkoitusperiä edistävällä tavalla. Sukuseuran arkisto on luovutettava Valtionarkistolle tai Vaasan maakunta-arkistolle.

21§

Kaikessa muussa noudatetaan Yhdistyslain voimassa olevia säännöksiä.

 

Kolunsaran Sukuseuran tarkoitus
Sukuseuran tarkoituksena on
  • selvittää suvun vaiheita ja historiaa,
  • vaalia suvun perinteitä ja
  • edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta jäsentensä keskuudessa ja luoda näin turvallisempi tunne erityisesti lapsille ja nuorille. 
Sukuseuran työn ehdoton periaate on niin menneiden kuin nykyistenkin sukupolvien kunnioitus ja heidän työnsä arvostus - ihmiselämän kunnioitus sinänsä.